Kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen

Tall fra Kreftregisteret viser klar sammenheng mellom yrke og kreft. Dessverre er det de typisk mannsdominerte yrkene som topper statistikken.

I en undersøkelse blant 2109 virksomheter, utført av EcoOnline, oppgir nærmere 37 prosent at det finnes kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer på arbeidsplassen.

Det er særlig brannmenn, sjømenn, ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, håndverksfag og industrien som blir eksponert for kreftfremkallende stoffer på jobben. Menn i disse yrkesgruppene har økt risiko for kreft i lunge, strupe, bihule, bryst og bukhinne.

Start det forebyggende arbeidet i dag

Krav til sikkerhetsdatabladstoffkartotekopplæring av ansatte og gjennomføring av risikovurdering er nedfelt i både nasjonalt- og internasjonalt lovverk. Det er viktig at du og din virksomhet setter deg inn i hvilket ansvar dere har i forhold til dokumentasjon, vurdering og forsvarlig håndtering av kjemikalier.

Ta ditt ansvar i det forebyggende arbeidet, og start kartleggingen av hvorvidt dine ansatte blir eksponert for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen. Er du usikker på hvordan dette gjøres, ta kontakt med oss.

42% økning frem mot 2030

Fordi det kan ta fra 15 til 30 år fra eksponering til man blir syk av kreft, er det lett å tenke at tallene skyldes omfanget av asbest og røyking. Vi kan kanskje le av de gamle historiene om hvordan man jobbet før i tiden. Da var det for eksempel omfattende bruk av løsemidler uten verneutstyr eller ventilasjonsanlegg. Men, har du tenkt over at det muligens er situasjoner på din egen arbeidsplass man i fremtiden kan tenke på som latterlige?

For hvordan skal vi forsvare tall fra Kreftregisteret som viser en økning på 42% krefttilfeller blant menn, frem mot 2030?

Dagens krav til effektivitet kan gå på helsa løs

Mange kjenner nok til farene, men lar likevel være å beskytte seg. Verneutstyret oppleves ofte i veien for å utføre arbeidet raskt nok. Hanskene gjør deg klam i hånda, kjeledressen er for stiv og vernebrillene dugger.

Dette er likevel ikke unnskyldning god nok. Vi vet at mange norske virksomheter mangler klare rutiner for hvordan deres ansatte bruker og oppbevarer kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen.

Ingen data å rapportere på

Arbeidsgiver er pliktig til å føre register over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kjemikalier som kan gi alvorlige sykdommer over tid. Det er kun er et fåtall av norske virksomheter som oppfyller dette kravet. Derfor blir vi ikke overrasket når Arbeidstilsynet sier at mindre enn 5 prosent av norske leger melder fra om arbeidsrelatert sykdom. Det finnes jo ingen data å rapportere på.

TIL NYHETSARKIV

Få råd og tips på e-post