Substitusjon – slik erstatter du farlige kjemikalier

Substitusjon betyr erstatning. Når vi snakker om substitusjon av kjemikalier dreier det seg med andre ord om å erstatte stoffer og produkter som er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer.

Substitusjonsplikten handler om å ersatte farlige kjemikalier med mindre farlige

Substitusjonsplikt handler om å bytte ut de farligste stoffene med mindre farlige, og er lovpålagt alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikaler.

Gjennom både nasjonale lover, som Produktkontrolloven og Arbeidsmiljøloven, samt i det Europeiske kjemikalieregelverket REACH, finner du krav om substitusjon.

Substitusjon har mange fordeler utover det å redusere risiko for skade på mennesker og miljø. Tenk bare på alle pengene du kan spare på redusert behov for sikkerhetstiltak og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, bruk, avfallshåndtering og transport!

Fem fordeler med substitusjon:

  • Redusert risiko for skade på mennesker og miljø
  • Redusert behov for sikkerhetstiltak (vernetiltak) og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, bruk, avfallshåndtering og transport
  • Redusert mengde farlig avfall
  • Reduserte utgifter til avfallshåndtering
  • Gunstig for markedsføring av produktet eller virksomheten

Hva må din virksomhet gjøre?

Du har plikt til å skaffe deg kunnskap om hvilke kjemikalier som kan utgjøre en fare og vurdere risikoen for helse og miljø.

I følge Produktkontrolloven §3a stilles det krav til at du skal vurdere om produktene du bruker, som inneholder farlige kjemikalier, kan erstattes med mindre farlige alternativer.

Du skal også vurdere om det kanskje er mulig å velge en annen arbeidsmetode der man kan unngå bruk av farlige kjemikalier.

Merk at substitusjonsplikten åpner for et unntak dersom urimelig kostnad eller ulempe kan dokumenteres.

Hvordan kan du vite om et stoff bør erstattes?

Gjennomfører du en grundig risikovurdering, vil du få en ryddig oversikt over hvilke stoffer som har de farligste egenskapene. Det er særlig aktuelt å erstatte kjemikalier som medfører risiko for kreft, skader på arvestoffet, reproduksjonsskader og allergi.

Ved å risikokartlegge kjemikalier i det digitale stoffkartoteket Eco Archive, får du enkelt en oversikt over hvilke kjemikalier som bør prioriteres i virksomhetens substitusjonsvurderinger. Med tilgang på en stor database med sikkerhetsdatablader kan virksomheten søke opp alternative kjemikalier og sammenlikne risiko

I tillegg er det et godt tips å følge nøye med på hvilke stoffer som ligger på miljømyndighetenes prioritetsliste og kandidatlisten i REACH.

Kandidatlisten inneholder stoffer som gir stor grunn til bekymring for helse og/eller miljø (SVHC). Stoffer på denne listen er kandidater til videre regulering under REACH. Det følger informasjonsplikt ved omsetting og bruk av et stoff på kandidatlista. Med andre ord er kandidatlisten ditt beste verktøy for virksomhetens fremtid. Finnes det stoffer på denne lista som inngår i produksjon eller salg av dine varer bør du vurdere substitusjon så fort som mulig.

Miljødirektoratet har en egen side som gir deg fullstendig oversikt over hvilke stoffer som finnes på kandidatlisten: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Kjemikalier/Kandidatlista-i-REACH/. Siden oppdateres fortløpende.

Seks trinn til substitusjon

Kom i gang, og bytt ut de farligste kjemikaliene du også – det vil alltid lønne seg på lang sikt. Start med vår guide, som tar deg gjennom arbeidet i seks steg,

TIL TIPS & TRIKS
Få råd og tips på e-post