Kjemikalier

Er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger.

Kjemikalier forekommer i naturlig tilstand eller de kan være industrielt fremstilt. I dag bruker vi flere kjemikalier enn noen gang, både hjemme og på jobb.

Vi snakker i hovedsak om farlige kjemikaler som kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Det vil si kjemikalier som kan være etsende, giftige, arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende og irriterende eller som kan fremkalle eller øke hyppigheten av kreft.

Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Hva som er faren beror på kjemikaliens egenskap, og hvordan og hvor lenge blir eksponert.

Les mer om våre løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge sykdom, uhell og skader som følge av farlige kjemikalier.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post