Internkontrollforskriften

Formålet med internkontrollforskriften er å fremme arbeidsmiljø og sikkerhet, verne mot helse- og miljøskader fra produkter og å verne det ytre miljø mot forurensing. Målsettingen er å skape en mer produktiv virksomhet gjennom lavere sykefravær, færre yrkessykdommer, skader og ulykker. Slike resultater vil dessuten gi en triveligere arbeidsplass og reduserte kostnader.
Nye formkrav til arbejdspladsbrugsanvisninger

Internkontrollforskriften inneholder en samling med systematiske tiltak som sørger for at en virksomhet arbeider i henhold til gjeldende krav. Internkontrollforskriften kalles også HMS-forskriften.

Målet med forskriften er å jobbe systematisk med forebygging. I praksis betyr dette at du skal gjennom en kontinuerlig kartlegging av nåværende tilstander og tiltak for å forbedre disse. Det er leders ansvar at internkontrollforskriften blir fulgt, og det er ansattes ansvar å medvirke.

Trinnene i et systematisk HMS-arbeid er listet opp med 8 punkter:

  1. Gjeldende lover og forskrifter skal være lett tilgjengelig med særlig fokus på de som gjelder din virksomhet spesifikt.
  2. Arbeidstakere skal ha tilstrekkelig informasjon om virksomhetens arbeid med systematisk internkontroll.
  3. Sørge for at arbeidstakerne deltar i arbeidet med internkontrollen.
  4. Etablering av mål for helse, miljø og sikkerhet.
  5. Oversikt over virksomhetens organisering med oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.
  6. Kartlegging av farer og problemer med den hensikt å avdekke risikoforhold. Dette brukes til å etablere tiltak for å redusere risikoen.
  7. Iverksetting av rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser.
  8. Løpende oppfølging av internkontrollen slik at man hele tiden vet om den fungerer som forutsatt.

Fordi kjemikalier på arbeidsplassen ofte fører med seg en viss risiko for helse og miljø, er det svært viktig med systematisk HMS-arbeid. Finnes det kjemikalier på arbeidsplassen din kan du derfor gå ut fra at internkontrollforskriften gjelder din bedrift.

Husk at alt HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig. Derfor er det hensiktsmessig at virksomheten har gode verktøy for dette. I et digitalt stoffkartotek fra EcoOnline har du muligheten til å kartlegge og avdekke risikoforhold og dermed sørge for at du alltid kan dokumentere hvordan ulike forhold risikovurderes og kontrolleres, og hvordan dere går fram for å forebygge, avdekke og rette opp feil.

TIL ORDBOK

Spar penger på dine sikkerhetsdatablad

Har du tenkt over hvor mye det koster deg å håndtere sikkerhetsdatablad manuelt?

Ønsker du å vite mer?

Få råd og tips på e-post