Nettbutikker som selger kjemikalier må informere bedre

I en stikkprøvekontroll, utført av Miljødirektoratet, manglet 11 av 15 nettbutikker tilstrekkelig informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper. At så mange nettbutikker ikke følger regelverket kan tyde på at det ikke finnes nok kunnskap om hva som kreves ved nettsalg.

Nettbutikker som selger kjemikalier skal informere kjøper om farene, både ved hjelp av faresetninger, og faremerking

I en stikkprøvekontroll, utført av Miljødirektoratet, manglet 11 av 15 nettbutikker tilstrekkelig informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper. At så mange nettbutikker ikke følger regelverket kan tyde på at det ikke finnes nok kunnskap om hva som kreves ved nettsalg.

Regelverket for klassifisering og merking av farlige kjemikalier (CLP) gjelder all handel med kjemikalier. Nettbutikker skiller seg fra tradisjonell handel ved at kjøperen ikke har mulighet til å se produktet fysisk. Dermed går de glipp av viktig informasjon om eventuelle farer forbundet med produktet. For å synliggjøre faremerkingen for sine kunder må nettbutikkene gi informasjon om farene som er angitt på etiketten som følger produktet. Informasjonen må være spesifikk for hvert enkelt produkt, skrevet på norsk og godt synlig for kjøperne før de bestiller.

Kjemikalier er mer enn du tror

Å avgjøre hva som er farlige kjemikalier kan være vanskelig, og ofte dreier det seg om ordinære forbrukerprodukter, som vaske- og rengjøringsmidler, smøremidler, maling og tennvæske. Derfor er det viktig å følge nøye med på den dokumentasjonen som følger produktet.

Selger du kjemikalier på nett?

Her er hva som kreves av deg:

  1. Sørg for at merkingen og emballasje er i henhold til CLP (regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger)
  2. Type fare som er angitt på fareetiketten skal gjengis sammen med kjemikaliet
  3. Informasjonen om faren(e) skal oppgis på nettsiden, godt synlig og på norsk

Dette er CLP

CLP er et regelverk for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. Dersom et kjemikalie klassifiseres som farlig, skal disse merkes for fysisk fare, helse- og miljøfare. Farene er inndelt i fareklasser og de farlige egenskapene illustreres ved hjelp av grafiske symboler (farepiktogram), varselord og H – setninger.

Det brukes to varselord for å gradere hvor stor faren er; «fare» og «advarsel».

H – setninger beskriver farene. I tillegg finnes P-setninger, som er tiltak for å redusere eller forhindre de skadevirkninger som følger av eksponering for et farlig kjemikalie. Eks. P280 Benytt vernehansker/vernebriller.

Les mer om CLP her

Slik kan EcoOnline hjelpe nettbutikker

Med EcoOnlines løsninger er det enkelt å gi kundene lovpålagt informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper. Løsningene er fleksible, noe som gjør det mulig å integrere på en allerede eksisterende nettside og/eller i en nettbutikk. Fordi informasjonen hentes fra produktenes sikkerhetsdatablad kan det også genereres tilleggsdokumentasjon som etiketter, verneblad og transportdokumenter.

Les mer om Eco Reseller her

 

TIL NYHETSARKIV

Spar penger på dine sikkerhetsdatablad

Har du tenkt over hvor mye det koster deg å håndtere sikkerhetsdatablad manuelt?

Få råd og tips på e-post