Den usminkede sannheten

Myndighetene skriver om Bisfenol A, PFDA, 4-tert-pentylfenol og FTS. Mediene oversetter til: «vi smører miljøgifter rett i ansiktet». Den usminkede sannheten er at leverandører og produsenter må jobbe smartere for å imøtekomme fremtidens krav til kjemikalier.

Kjemikalielister

Den siste tiden har mediene igjen hatt fokus på kjemikalier i forbrukerprodukter. Denne gangen var det sminke som ble testet for fluorstoffer. Selv om ingen av stoffene i testene som ble utført er forbudt, hindret ikke det mediene i å skape svært negativ omtale av produktene som kom dårligst ut.

For virksomheter som produserer eller bruker kjemikalier er saker som dette en viktig påminnelse om hvorfor forebyggende arbeid er avgjørende.

Stoffene som er underlagt restriksjoner blir bare flere. EUs liste over stoffer som anses å være spesielt farlige (kandidatlista) antas vokse med 107 nye stoffer bare de neste to årene. Det betyr at innen utgangen av 2020 vil det befinne seg nærmere 300 stoffer på denne lista.

Ny forskning skaper strenge reguleringer

På det norske markedet finnes det mellom 8 000 – 10 000 forskjellige kjemiske stoffer. Med økt kunnskap om skadeeffekter på helse og miljø, er grenseverdiene på flere av disse stoffene i ferd med å endres.

Som følge av strengere reguleringer, har det dukket opp flere lister over kjemikalier som man bør unngå. Men hvilken liste bør du følge for å unngå problemer med kjemikalier i fremtiden?

Dette er listene du bør følge med på

Det finnes hele fem lister for deg som ønsker å ha god kontroll, minimere risikoen til de ansatte, og ikke minst sørge for at produktet er rustet for fremtidens krav til innhold:

  • Listen over stoffer som krever godkjenning (vedlegg XIV i REACH )
  • Kandidatlista (inkluderer stoffer av svært stor bekymring – SVHC)
  • Prioritetslisten
  • SIN – liste fra International Chemical Secretariat (ChemSec)
  • Begrensningslisten (vedlegg XVII i REACH )

Listen over stoffer som krever godkjenning (godkjenningslisten) inneholder som krever godkjenning fra det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) før bruk. Noen av dem vil, tross alt, være mulig å få tillatelse til fortsatt bruk, men dette er meget kostbart over tid. REACH vedlegg XIV omfatter 43 stoffer og stoffgrupper pr. 18. desember 2017. Du kan til enhver tid finne en oppdatert oversikt på ECHAs nettsider.

Kandidatlista inneholder stoffer «til observasjon». Erfaring viser at de fleste stoffene som havner på denne lista blir forbudt. Vær oppmerksom på at det finnes spesielle regler for de stoffene som blir satt på kandidatlista. Dette gjelder kjemikalieinformasjon for både sikkerhetsdatablad og kjemikalier som finnes i produkter. Derfor er det viktig at du holder deg oppdatert på hvilke stoffer som til enhver tid befinner seg på denne lista. For oppdatert oversikt, se ECHAs nettsider.

Prioritetslisten er Norges nasjonale liste over prioriterte miljøgifter. Målet er at utslipp og bruk av stoffene og stoffgruppene på lista skal reduseres kontinuerlig med mål om stans innen 2020. Hittil er over 30 stoffer og stoffgrupper oppført på listen. For mange av disse er tiltak som krav til utslippsreduksjoner og forbud allerede innført.  Du kan se hele listen på miljøstatus.no.

SIN-listen er ikke underlagt noen lovkrav, men utarbeidet av ChemSec, en ikke-statlig organisasjon. De har gått gjennom hvilke krav som stilles i REACH, for så å sammenlikne disse kriteriene med de kjemikaliene som i dag finnes på markedet. EU bruker i dag SIN-listen som veiledende når de foreslår nye stoffer til kandidatlista. Denne listen kan være et godt verktøy for å overholde substitusjonsplikten.

Begrensningslisten inneholder stoff, stoffblandinger eller produkter med uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø. Listen inneholder per 22. januar 2018 66 stoffer, og oppdateres kontinuerlig på ECHAs nettsider.

Smart løsning gir deg oversikt

For at du skal slippe å følge med på alle disse ulike listene, har EcoOnline løsningen. Finnes noen av stoffene som er oppført på en av de fem kjemikalielistene, får du enkelt en oversikt over hvilke det gjelder.

Kontakt oss i dag, så viser vi deg hvordan det fungerer.

TIL NYHETSARKIV

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post