450 tilsyn gjennomføres de neste tre ukene – er din virksomhet forberedt?

Det er risikovurdering som står i fokus når inspektører over hele landet de neste ukene gjennomfører tilsyn. Målet med aksjonen er å få virksomheter til å se lønnsomheten i å unngå skader, uhell og kostbare driftstap.

Tilsyn

Miljødirektoratet varsler om tilsyn hos 450  industri- og avfallsbedrifter. I løpet av april skal inspektører fra en rekke ulike tilsynsetater gjennomføre en omfattende og landsdekkende risikoaksjon.

Krav til kartlegging av risiko på arbeidsplassen finnes i Arbeidsmiljøloven, og risikovurdering er viktig for å kunne dokumentere hvordan virksomheten arbeider med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

I en nyhetssak på regelhjelp.no, omtales risikovurdering på arbeidsplassen som lønnsomt ved at virksomheter unngår skader, uhell og kostbare driftstap:

– Risikovurdering på arbeidsplassen lønner seg. Enkelt sagt handler det om å skaffe seg oversikt over farer og problemer som kan oppstå og hvordan en kan unngå at de skjer, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Systematisk HMS lønner seg

Tilsynsaksjonen er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Statens strålevern, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), det lokale brannvesen, det lokale el-tilsyn (DLE) og fylkesmannens miljøvernavdeling.

Aksjonen skal bidra til at virksomheter ser viktigheten av å tenke helhetlig omkring egen risiko, og ser at systematisk HMS lønner seg.

Hva kreves spesielt for risikovurdering av kjemikalier?

Alle arbeidstakere har rett på å få informasjon om hvilke kjemikaler som er farlige, og risiko knyttet til bruk og oppbevaring av disse.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å kartlegge og risikovurdere bruken av kjemikaliene i virksomheten.

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen.

Arbeidsgiver skal bl.a. sørge for at helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av farlige kjemikalier fjernes eller reduseres til et forsvarlig nivå.

Hvorfor må du risikovurdere kjemikaliene dine?

Kjemikalieeksponering kan forårsake kreft, KOLS, løsemiddelskade, allergier og andre alvorlige helseplager. Derfor er det viktig at du har god nok kunnskap om kjemikaliene som brukes, slik at du kan beskytte dine arbeidstakere best mulig.

Ulykker og sykdom kan i tillegg få store konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv.

Risikovurdering er en nyttig metode for å identifisere hvilke kjemikalier som er farlige, og dermed gjøre det enklere å prioritere tiltak.

I tillegg til å være et verktøy i eget arbeid, er det nyttig å kunne vise til dersom myndighetene kommer for å undersøke.

Hva bør du være ekstra oppmerksom på?

Sikkerhetsdatablad og etiketter inneholder nyttig informasjon, men det er først ved hjelp av risikovurderingen, at du har mulighet til å vurdere bruk av kjemikaliene i nettopp din arbeidssituasjon.

Se opp for stoffer som er kreftfremkallende og/eller arvestoffskadelige, inneholder bly eller blyforbindelser eller støv med asbestfiber.

All kontakt med slike stoffer skal registreres i et personregister.

Enkel risikovurdering i fem trinn

En risikovurdering behøver ikke være så komplisert. Start med å kartlegge hvilke kjemikalier som utgjør høyest risiko, og prioriter tiltak for disse kjemikaliene.

Under arbeidet vil du oppdage at mange tiltak allerede er på plass.

I tillegg vil du kanskje avdekke nye, ukjente elementer som du må ta stilling til. Som for eksempel måling av forurensning i arbeidsatmosfæren.

Last ned

TIL NYHETSARKIV

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post